Tractor "Voroshilovetz"

Page 3

(From Sergey Ryijov collection)

(From Sergey Ryijov collection)

(From e-shop)

(From e-shop)

(From e-shop)

(From e-shop)